Soli Deo Gloria č. 35

Doba čtení: 1 minuta

Moc víry

Neexistuje žádná výšina milosti, žádná úroveň duchovnosti, žádná hlubší jistota, ani žádná pozice, která by ti nebyla dostupná, pokud máš jen sílu věřit. Odlož žíně a popel a povstaň k důstojnosti svého skutečného postavení. Zlatý trůn jistoty na tebe čeká! Koruna společenství s Ježíšem je připravena ozdobit tvé čelo. Oblékni se do šarlatu a jemného plátna a každý den se stravuj přepychově. Uvěříš-li, bude tvá země oplývat mlékem a medem a tvá duše se nasytí tou nejtučnější stravou (viz Ex 3,8; Ž 63,5).

Sebepozorování kazatele

Doba čtení: 33 minuty
19. 9. 2023
Charles Spurgeon

Říká se, že prohry ve dvou nebo třech bitvách, které Amerika prohrála v poslední válce, byly zapříčiněny špatným střelným prachem, který dodali někteří šmelinářští armádní dodavatelé. Proto dělostřelba nepřinesla žádoucí účinek. S námi to není jiné. Můžeme minout cíl či nesplnit úkol, ztratit smysl a vyplýtvat čas jenom proto, že v sobě nemáme tu pravou životní sílu nebo ji nemáme do té míry, aby nám Bůh mohl nepřetržitě žehnat. Dávejme si pozor, abychom nebyli „šmelinářskými“ kazateli.

Co je pokřivené, nelze napřímit. (Kaz 1,15)

Doba čtení: 2 minuty
30. 8. 2023
George Mylne

Ať uděláte, co chcete, kříž zůstane křížem. Žádná lidská dovednost nedokáže narovnat to, co je pokřivené. Usměvavá tvář může skrývat zlomené srdce a rty mohou mluvit o odevzdanosti, i když v duši hlodá červ zmařených nadějí! Kde tedy hledat útěchu? Co tedy udělá z hořkého sladké a z křivého rovné?

Nezávislé církve

Doba čtení: 4 minuty
Clifford Pond

Každá církev byla zodpovědná za svou vlastní správu, kázeň, službu, společenství a evangelizaci. Dopisy v Novém zákoně, které představují autoritativní Boží slovo, byly adresovány místním církvím a očekávalo se, že budou plnit pokyny v těchto dopisech, ať už jde o vzájemnou lásku, kázeň neukázněných členů, obranu a hlásání evangelia nebo ustanovování svých vedoucích.

Bůh má tři sekery

Doba čtení: 2 minuty
J. R. Miller

Bůh má tři sekery! Jednu používá při prořezávání svých stromů, aby plodné větve přinášely více ovoce. Touto sekerou není soud nebo ničení - ale milosrdenství a požehnání. Je to dobrý, plodný strom – který pocítí její ostré ostří. „Každou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (J 15,2).

Užitek nemoci

Doba čtení: 4 minuty
J. C. Ryle

Vím, jaké utrpení a bolest přináší nemoc. Uvědomuji si utrpení a bídu, které s sebou často přináší. Nemohu ji však považovat za jednoznačné zlo. Vidím v ní užitečné opatření, které má omezit ničivé působení hříchu v lidských duších. Kdyby člověk nikdy nezhřešil, nebyl bych schopen rozpoznat přínos nemoci. Ale protože hřích je na světě, vidím, že nemoc je přínosem. Je to požehnání stejně jako prokletí.

Poslán Bohem

Doba čtení: 1 minuta
Charles Spurgeon

Posilni svou duši v přesvědčení, že tě poslal Bůh, a pak jdi. Jestliže tě poslal Bůh, kdo se ti může postavit? Královnin posel vyžaduje, abychom mu uvolnili cestu. Důstojník, který je nositelem královniny autority, je oprávněn všem osobám nařídit, aby mu pomohly. Ten, kdo jede v královské záležitosti, má přednost před všemi ostatními.

Bojovníci ve víře

Doba čtení: 8 minut
Jaroslav Kernal

Křesťanský boj, žádný křesťanský boj, není tělesným bojem. Nedobýváme fyzické království a zbraně našeho boje nejsou světské (2K 10,4). Svou sílu hledáme u Pána, v jeho veliké moci (Ef 6,10), což nám znovu ukazuje na to, jak náš boj souvisí s evangeliem – jak je nezbytné, abychom stáli na evangeliu, na tom, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.