Co říká Bible o členství v církvi?

Co říká Bible o členství v církvi?

Doba čtení: 4 minuty
7. 11. 2023

V Bibli není nic, co by hovořilo o členství v církvi v moderním slova smyslu, jako je absolvování kurzů, potvrzení doktrinálního postoje církve a podepsání nějaké smlouvy. To však neznamená, že by církev nemohla mít nějaký postup, kterým se členové připojují k místnímu sboru. V mnoha denominacích se členství v církvi stalo jakousi tradiční nutností. Někteří jdou dokonce tak daleko, že tvrdí, že pravý křesťan by měl patřit do místní církve až poté, co prošel kurzy členství.

Já to v Písmu jako požadavek nevidím.

Nicméně požadavky na členství v církvi obecně zahrnují studium doktrinálních postojů a konkrétních otázek souvisejících s danou denominací nebo místním společenstvím, a poté, co člověk potvrdí tyto doktríny a detaily, souhlasí s tím, že se stane oficiálním členem tohoto místního společenství. Souhlasí také s tím, že se bude podřizovat starším. Členství v církvi má své výhody v tom, že se takový člověk oficiálně podřídil vedení dané církve, a tím přijímá případná kázeňská opatření. Existují i právní výhody, které jsou v naší moderní společnosti plné soudních sporů někdy nezbytné. Existují případy, kdy byli lidé církví kázněni v souladu s biblickými zásadami a poté církev zažalovali. Pokud však podepsali dokument, že se podřizují kázeňským opatřením ze strany církve, pak nemají důvod ke stížnosti. Musíme si však uvědomit, že praktická potřeba neznamená biblickou doktrínu.

Ačkoli nepovažuji členství v církvi v moderním smyslu za podmínku, protože to není uvedeno v Písmu, docházím k závěru, že pokud si církev přeje členství v církvi jako součást své církevní struktury, pak je to na ní. Zároveň však musím říci, že žádná církev nemá morální, biblické právo říkat, že jiné církve by měly mít oficiální postupy pro členství v církvi.

Verše používané na podporu členství v církvi

Mnoho lidí se snaží do biblických pasáží vložit moderní praktiky a požadavky na členství v církvi. Zde jsou některé z těchto pasáží:

  • Židům 13,17: Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.
  • 1. Petrův 5,1–3: Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.
  • 1. Timoteovi 5,17: Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.

Když si přečtete tyto jednotlivé pasáže Písma, zjistíte, že v nich není o členství v církvi ani zmínka. Lidé však někdy členství vkládají do těchto textů a říkají, že bez členství v církvi nelze poslouchat své vedoucí (Židům 13,17) nebo že se starší nemůže dobře stara o svěřené stádo bez členství v církvi (1. Petrova 5,2) nebo že starší, kteří dělají svou práci dobře, jsou toho schopni pouze za předpokladu členství v církvi (1. Timoteovi 5,17). Takové uvažování není správné. Každý křesťan, který navštěvuje místní církev, je automaticky členem této církve už tím, že je křesťanem. Každý, kdo uvěřil v Krista, je členem církve a pravá místní církev je pouze zvláštním projevem univerzální církve. Opravdoví věřící se podřizují svým vedoucím, aby je starší mohli pást a vést.

Ti, kdo se brání takovému podřízení se autoritě, kterou Bůh v církvi ustanovil, potřebují být z Písma poučeni o pravé povaze pokorného podřizování se Bohu i lidem. Mělo by stačit láskyplné a trpělivé poučení, přičemž pokud by je taková osoba odmítala, pak by měla být označena jako nepoddajná a pokud by tato osoba nebyla ochotna přijmout řádné biblické poučení, starší by s ní podle toho měli jednat, pravděpodobně s mnohem větší opatrností.

Člen a členství

Slovo „členství“ se v Novém zákoně nevyskytuje, ale slovo „člen“ („úd“) ano.  Popisuje člena domácnosti (Matouš 10,25, 36; Lukáš 12,52), člena rady (Marek 15,43), části fyzického těla (Římanům 6:13, 19), tělesné já (Římanům 7:5, 23; Koloským 3:5; Jakub 3,6) a členy křesťanské církve jako celku (Římanům 12,4–5.15; 1. Korintským 12,12.14.18–27; Efezským 3,6; Jakub 4,1).  Požadavky na členství v místní církvi nejsou nikde v Písmu uvedeny.

Závěr

Bible neříká nic o členství v církvi, alespoň ne tak, jak to známe v současnosti, ale to neznamená, že se mu církev musí vyhýbat. Má své výhody, ale z biblického hlediska není vyžadováno.

www.carm.org

Přidat komentář