Život, to je pro mě Kristus!

Život, to je pro mě Kristus!

Doba čtení: 2 minuty
9. 11. 2023

Pavel byl velkým obdivovatelem Krista. Netoužil znát nic jiného než Krista, a to Krista ukřižovaného.

  • Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. (Fp 1,21)

„Neboť život, to je pro mě Kristus.“

To znamená: „Kristus je můj život!“

Nebo také: „Můj život se skládá z Krista.“

Jako je život hříšného člověka tvořen hříchem, tak byl Pavlův život tvořen Kristem; byl plný Krista.

Abych vám lépe přiblížil smysl textu, podívejte se na něj v těchto třech bodech:

1. „Neboť život, to je pro mne Kristus!“ To znamená, že Kristus je principem mého života. Svůj duchovní život čerpám z Krista, jako ratolest čerpá mízu z kořene. „Kristus žije ve mně“ (Ga 2,20). Ježíš Kristus do mě vlévá život, aby mě oživil ke každému svatému činu. Kristus je tedy principem mého života – z jeho plnosti žiji, jako ratolest žije z kořene.

2. „Neboť život, to je pro mě Kristus!“ To znamená, že Kristus je konec mého života. Nežiji pro sebe, ale pro Krista. Veškerý můj život je službou Kristu. „Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu“ (Ř 14,8). Vydáváme se zcela Kristu. Cílem našeho života je vyvyšovat Krista a přispívat k tomu, aby koruna na jeho hlavě vzkvétala. V tomto smyslu je Kristus cílem mého života, tedy aby celý můj život byl životem pro Krista.

3. „Neboť život, to je pro mne Kristus!“ To znamená, že Kristus je radostí mého života. Žalm 43,4: „Bohu, zdroji své jásavé radosti,“ neboli vrcholu mé radosti! Křesťan se může radovat v Kristu, i když světské radosti jsou pryč. Když tulipán v zahradě uvadne, člověk se stále raduje ze svých klenotů, které jsou zavřené v domě. Právě tak, když světské radosti pominou, může se svatý radovat v Kristu, perle nesmírné ceny. V tomto smyslu je Kristus radostí mého života – kdyby Kristus zmizel, můj život by pro mě byl smrtí.

„Neboť život, to je pro mě Kristus!“ Kristus je:

  • principem mého života,
  • cílem mého života,
  • radostí mého života.

Můžeme-li říci: „Neboť život, to je pro mě Kristus,“ můžeme také pokojně dodat: „A smrt je pro mne zisk!“

Přidat komentář