To obojí je Hospodinu ohavností!

To obojí je Hospodinu ohavností!

  • Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu ohavností. (Př 17,15)

Starý zákon velice tvrdě odsuzuje nespravedlnost soudních procesů, které dávají zelenou hříchu a bezpráví a potlačují právo a spravedlnost. Bůh se staví proti zvůli mocných, proti zneužívání moci a proti aroganci těch, kdo vládnou a rozhodují. Z našeho verše vidíme, že Bůh nenávidí schvalování hříchu stejně jako odsuzování ctností. Náš svět je plný obojího a žel, toto jednání najdeme také v církvi.

Spravedlivý a svévolník – to jsou starozákonní slova pro křesťana, který byl ospravedlněn Kristovou obětí na kříži, a je tedy Bohem označován jako spravedlivý, a nevěřícího, který stále – ať již aktivně nebo „pasivně“ – vzdoruje Bohu (Ef 2,2). Mohli bychom toto přísloví parafrázovat tak, že se Bohu nelíbí, když někoho prohlašujeme a přijímáme jako křesťana, i když jeho život vypadá úplně jinak a jeho vyznání a učení svědčí o tom, že křesťanem není a stejně tak se Bohu také nelíbí, když někdo křesťanem je a my bychom o něm tvrdili, že není. Ať již proto, že je vlažný, nebo zrovna žije ve vzpouře proti Bohu, nebo padá do hříchu, či ve slabosti podléhá pokušení.

„Ale vždyť on věří v Boha“, slýcháme však až nebezpečně často. Pozor! Bůh nenávidí prohlašování neospravedlněných lidí za spravedlivé. A Písmo mnohokrát říká, že zde budou lidé, kteří „prohlašují, že znají Boha, ale svým jednáním to budou popírat“ (Tt 1,16).

Jakou bázeň však vzbuzuje toto Boží slovo! S jakou pokorou, ale zároveň s jakou pečlivostí musíme rozlišovat pravdu od lži, křesťana od nevěřícího, spravedlnost od nepravosti. Hluboko do Písma a blízko před Boží tvář nás vede skrze toto slovo Duch svatý. Jenom pečlivé zkoumání Božího slova nám může dát moudrost k rozlišování, které nutně potřebujeme, abychom oddělili spravedlivého od svévolníka. Jenom pokoření se pod mocnou ruku Boží nás povede k tomu, abychom v pravdě dokázali jednat s milostí a milosrdenstvím jak se svévolníky, tak se spravedlivými.

  • Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. (Ef 4,15)

Milý čtenáři, modlím se za to, aby ti toto číslo posloužilo, jak k hlubšímu poznání Pána a jeho Slova, tak také k zakořenění moudrosti, která dovede rozlišovat, je moudrostí shůry, od Pána, je čistá, mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování, bez předsudků, bez přetvářky (Jk 3,17).

Přidat komentář