V Ježíši Kristu je všechno

V Ježíši Kristu je všechno

Doba čtení: 2 minuty
12. 4. 2021
 • V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. (Ko 2,9-10)

Jedním z největších biblických principů je tvrzení, že v samotném Ježíši Kristu je naprosto všechno, co je potřeba k životu a ke zbožnosti (2Pt 1,3-4).

V něm je všechno, co se týče:

 • stvoření (Ko 1,16-17),

 • spasení (Žd 10,10-12),

 • posvěcení (Ef 5,26-27),

 • oslavení (Ř 8,30),

Je tak čistý, že na něm není nejmenší poskvrna, vada, ani smítko hříchu, znečištění, klam, porušení, chyba nebo nedokonalost (1Pt 1,18-20)!

Je tak dokonalý, že:

 • není jiného Boha mimo něj (Iz 45,5),

 • je to jednorozený Syn (J 1,14.18),

 • jsou v něm všechny poklady moudrosti a poznání (Ko 2,3),

 • je dědicem všeho (Žd 1,2),

 • stvořil všechno a všechno bylo stvořeno jím, skrze něho a pro něho (Ko 1,16)¨

 • všechno nese svým mocným Slovem (Ko 1,17; Žd 1,3),

 • je prvorozený všeho stvoření (Ko 1,15),

 • je přesným vyjádřením Boží podstaty (Žd 1,3),

 • nemá počátek ani konec (Zj 1,17-18),

 • je Beránek Boží bez vady (J 1,29),

 • je náš pokoj (Ef 2,14),

 • je náš život (Ko 3,4),

 • je cesta, pravda a život (J 14,6),

 • je potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní (Zj 22,16),

 • je věrný a pravý (Zj 19,11),

 • je původce a dokonavatel naší víry (Žd 12,1-2),

 • je původce našeho spasení (Žd 2,10),

 • je apoštol a velekněz našeho vyznání (Žd 3,1),

 • je spravedlivý služebník (Iz 53,11),

 • je Hospodin zástupů (Mal 3,17),

 • je Vykupitel (Iz 41,14),

 • je to Bůh celé země (Iz 54,5),

 • je to muž plný bolesti (Iz 53,3),

 • je světlo světa (J 9,5),

 • je Syn člověka (Mt 20,28),

 • je pravý vinný kmen (J 15,5),

 • je chléb života (J 6,48),

 • je dveřmi do nebe (J 10,7),

 • je svrchovaný Pán (Fp 2,10-13),

 • je prorok, kněz a král (Žd 1,1-3),

 • je pravý sobotní odpočinek (Žd 4,9),

 • je naše spravedlnost (Jr 23,6),

 • je divuplný Rádce, Bůh bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje (Iz 9,6),

 • je nejvyšší pastýř (1Pt 5,4),

 • je lev z Judy (Zj 5,5),

 • je skála spasení (Ž 62,3),

 • je přímluvce a utěšitel (J 14,16.18),

 • je Mesiáš (J 4,25-26) a

 • je velký JÁ JSEM (J 8,58)!

Přidat komentář