Vyznání víry

Vyznání víry

Doba čtení: 6 minut

Níže je vyznání víry Biblické církve Praha, které je převzaté od Fellowship of Independent Reformed Evangelicals (FIRE, Společenství nezávislých reformovaných evangelikálů). Je to velmi jednoduché vyznání, které je dostatečně široké pro mnohé způsoby spolupráce a současně natolik jasné, že vymezuje takové hranice, za které není možné jít. 

 

Věříme, že Bible je jedinou a konečnou autoritou pro život i učení církve. Věříme, že Bible je doslovně inspirovaná, bezchybná, neomylná, naprosto dostatečná a důvěryhodná. Usilujeme o to, abychom zachovávali jednotu ve věcech podstatných a svobodu ve věcech, které podstatné nejsou. Nechceme kompromitovat Boží slovo kvůli populárním trendům. Nechceme kompromitovat pravdu kvůli moderním technikám. Nechceme kompromitovat teologii kvůli terapii. Jsme oddáni šíření evangelia, výkladovému kázání Božího slova, vzájemnému budování jedni druhých skrze prohlubující se vztahy v kontextu biblického společenství. Stavíme na pěti reformačních principech („solas“):

  •  „Sola Scriptura“ – Jedině Písmo 

  • „Sola Gratia“ – Jedině milostí

  •  „Sola Fide“ – Jedině vírou

  •  „Solus Christus“ – Jedině Kristus

  •  „Soli Deo Gloria“ – Jedině Bohu buď sláva    

1. Trojjediný Bůh 

Věříme, že je pouze jeden pravý a živý Bůh ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Tento Bůh je neviditelný, osobní, všudypřítomný, věčný, není na nikom a ničem závislý, je neměnný, pravdivý, důvěryhodný, všemohoucí, svrchovaný, vševědoucí, spravedlivý, svatý, dobrý, milující, trpělivý a plný milosti.

2. Svaté Písmo

Věříme, že všemohoucí Bůh zjevil všechno, co je potřebné k životu a ke spasení v šedesáti šesti knihách svatého Písma. Veškeré Písmo bylo inspirované Bohem, je neomylné, neobsahuje žádné chyby a má poslední slovo v každém našem sporu. Autorita Písma je odvozena od jeho Autora a není závislá na našich názorech.

3. Vyvolení

Věříme, že Bůh ve své svrchované a svobodné milosti před stvořením světa pro svou slávu vyvolil k věčnému životu nespočetný zástup mužů a žen. Toto vyvolení nebylo nijak závislé na tom, že by Bůh dopředu viděl víru těchto lidí, jejich rozhodnutí nebo jejich skutky či zásluhy.

4. Adam – náš zástupce

Věříme, že Bůh stvořil prvního člověka, našeho praotce, Adama, dokonalého, svatého a čestného. Adam byl ustanoven zástupcem a hlavou veškerého lidstva, takže všichni jeho potomci jsou vystaveni důsledkům jeho poslušnosti, resp. neposlušnosti Božím přikázáním.

5. Pád a jeho důsledky

Věříme, že Adam padl ze své původní spravedlnosti do hříchu, čímž sebe i všechny své potomky přivedl ke smrti, k odsouzení a k hříšné přirozenosti.

6. Neschopnost člověka

Věříme, že je zcela mimo schopnost padlého člověka milovat Boha, dodržovat jeho zákon, rozumět evangeliu, činit pokání z hříchu nebo věřit v Krista.

7. Kristus – náš zástupce

Věříme, že Bůh kvůli svému vyvolenému lidu poslal na svět svého Syna, který byl počat Duchem svatým, narodil se z panny Marie, byl bez hříchu a nebyl schopen hřešit, je cele Bohem i cele člověkem v jedné osobě, narodil se pod zákonem a žil dokonale spravedlivým životem.

8. Účinné vykoupení

Věříme, že smrt Božího syna na Golgotě zajistila pro Boží vyvolený lid smíření, vykoupení, vysvobození a zástupné odčinění hříchů. Bůh dosvědčil, že přijal dílo svého Syna tím, že ho fyzicky vzkřísil z mrtvých.

9. Vyvýšení Krista

Věříme, že Boží syn vystoupil na nebesa a sedí na trůnu slávy po pravici svého Otce, kde se přimlouvá za svůj lid, vládne nade všemi věcmi a řídí je tak, aby sloužily ke spasení Jeho lidu.

10. Účinná milost

Věříme, že Bůh Syn vylil svatého Ducha, aby pracoval současně s kázáním Božího slova. Duch Boží obnovuje a oživuje vyvolené hříšníky a neodolatelně je přivádí k víře ve Spasitele Ježíše Krista.  

11. Ospravedlnění

Věříme, že vyvolení, kteří byli povoláni milostí, jsou v Božích očích spravedliví. Tato spravedlnost je jim přičtena na základě Kristova dokonaného díla na kříži a oni ji přijímají jenom skrze víru.

12. Vytrvalost

Věříme, že všichni, kdo jsou skutečně znovuzrozeni, povoláni a ospravedlněni, vytrvají ve svatosti a nikdy neodpadnou, i když dočasně by to tak v některých případech mohlo vypadat.

13. Evangelizace

Věříme, že každá místní církev se má podílet na naplňování Velkého poslání tím, že bude činit učedníky ze všech národů, křtít je ve jméno Otce a Syna a Ducha svatého a učit je zachovávat všechno, co nám Kristus přikázal.

14. Církev

Věříme, že místní církev je pod autoritou samotného Krista a každý věřící je Kristovým služebníkem. Ke správě církve potom Kristus ustanovuje muže, kteří mají být staršími (podpastýři) a kteří Ho zastupují v péči o Jeho stádo. Vedle nich jsou v církvi ustanoveni další služebníci (diákoni), kteří řídí a naplňují službu milosrdenství.

Zachování společenství svatých vyžaduje uznání dalších místních církví a spolupráci s nimi, stejně jako oddělení se od takových místních církví, které svým učením nebo jednáním znevažují evangelium.

15. Ustanovení

Věříme, že křest ponořením a památka Páně jsou ustanovení evangelia, které slouží pouze znovuzrozeným věřícím.

16. Eschatologie

Věříme, že Pán Ježíš Kristus znovu přijde na tuto zem. Náš Pán prorokoval, že při Jeho návratu budou vzkříšena těla mrtvých a že spravedliví se budou radovat z věčného života, zatímco nespravedliví budou trpět věčným trestem.

 

Poznámka 1

Body 3-12 můžeme shrnout do následujících pěti bodů:

  1. Úplná zkaženost – Protože je člověk mrtvý ve svých hříších nemá schopnost ani nejmenší touhu přijít ke Kristu a být zachráněn.

  2. Nepodmíněné vyvolení – Ještě před stvořením světa Bůh rozhodnutím své dobroty vyvolil bezpočet konkrétních jednotlivců, kteří budou spaseni.

  3. Účinné smíření – Ježíšova smrt na kříži znamenala zaplacení výkupného pouze za hříchy Božích vyvolených.

  4. Neodmítnutelná milost – Bůh skrze evangelium svým Duchem svatým přivádí všechny své vyvolené do spásného vztahu se sebou samým.

  5. Vytrvalost svatých – Všichni, kdo byli vyvoleni, vykoupeni a povoláni, vytrvají ve víře až do konce. 

Poznámka 2

K bodu 10 – věříme, že Duch svatý působí, jedná a vede vždy v souladu se zapsaným Božím slovem, které je týmž Duchem inspirované a že nikdy nepovede věřící k tomu, aby jednali nebo věřili v rozporu s tímto Slovem. Věříme, že Bůh použil apoštoly a proroky k tomu, aby položili nepohnutelné základy Kristovy církve a zapsali vše, co jim Bůh uložil, do Písma. Bůh potvrzoval autoritu, kterou jim svěřil, mocnými činy a uzdravováním. Věříme, že Bůh i dnes podle své vůle činí zázraky a uzdravuje, ale nedělá to proto, aby potvrdil autoritu nějakého člověka, který se prohlašuje za apoštola či proroka, nýbrž aby svému lidu dosvědčil svou laskavou péči. 

Poznámka 3

K bodu 14 – věříme, že podle Písma je možné spolupracovat pouze s těmi církvemi, které jsou ve svém učení i jednání věrné Božímu slovu a nekompromitují evangelium svým spojením s těmi, kteří evangelium převracejí v pravý opak.  

Přidat komentář