Skutky apoštolů

Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Jaroslav Kernal
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Jaroslav Kernal
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Jaroslav Kernal
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Jaroslav Kernal
Koho máme poslouchat (Sk 4,1-22) Jaroslav Kernal
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Jaroslav Kernal
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Jaroslav Kernal
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal
Štěpán - první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal
Duch svatý posiluje církve (Sk 9,31-43) Jaroslav Kernal
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal
První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Jaroslav Kernal
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Jaroslav Kernal
Zázraky, nástrahy i radosti evangelia (Sk 14,1-28) Jaroslav Kernal
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-12) Jaroslav Kernal
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Jaroslav Kernal
Maso obětované modlám (Sk 15,19,34) Jaroslav Kernal
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,36-16,10) Jaroslav Kernal
Evangelium vysvobozuje (Sk 16,11-40) Jaroslav Kernal
Zvěstování evangelia (Sk 17,1-34) Jaroslav Kernal
Duchovní diagnóza (Sk 17,16-17) Jaroslav Kernal
Neznámému bohu (Sk 17,17-23) Jaroslav Kernal
Bůh Stvořitel (Sk 17,22-27) Jaroslav Kernal