Kralická Bible (Nový zákon) s výkladovými poznámkami

Kralická Bible (Nový zákon) s výkladovými poznámkami

Kralická Bible je klenotem, který z Boží milosti dostal náš národ do dědictví. Český jazyk byl jedním z prvních moderních jazyků, do nichž byla Bible přeložena z originálu, tedy hebrejštiny a z řečtiny. 

První překlady Písma jsou známé už ze starověku. Sem můžeme zařadit překlad Starého zákona do řečtiny ze 3. století před Kristem, tzv. Septuaginta. To byla Bible prvních křesťanů, protože řečtina byla "lingua franca" římské říše. 

Ze druhého století pochází tzv. Pešita, syrský překlad nejprve Starého zákona z hebrejštiny, později i Nového z řečtiny. Mezi nejstarší překlady potom patří Wulfilův překlad do gótštiny. Přibližně do stejné doby můžeme zařadit např. Órigenovu Hexaplu - Bibli v šesti překladech v šesti sloupcích vedle sebe, nebo Jeronýmův překlad Písma do latiny, Vulgátu. Ve stejném období byla Bible přeložena do arménštiny, do koptštiny, etiopštiny, staré núbijštiny, gruzínštiny. 

V devátém století přeložili soluňští bratři Cyril a Metoděj Bibli do staroslověnštiny, aby mohli šířit evangelium na našem území. 

V reakci na hnutí valdenských, kteří kladli velký důraz na Boží slovo, papež Inocenc III. v roce 1199 překlady Bible zakázal a následné synody v Toulouse (1229) a v Tarragoně (1234) postavily snahy o překlady Bible mimo zákon. Přesto se našly i výjimky, které byly povolené - např. nejstarší dochovaný český překlad Leskovecko-drážďanská Bible z roku 1360. V roce 1382 se dcera Karla IV. Anna provdala za anglického krále Richarda II. Jedna z věcí, kterou si přivezla z Čech do Anglie, byla Bible v češtině. To velkým povzbuzením pro anglického reformátora Jana Viklefa, který podporoval překlad Písma do angličtiny. Nicméně všechny tyto středověké překlady Bible byly překládané z latinské Vulgáty, nikoliv z originálních textů. 

Prvním novodobým překladem z původních jazyků byl Lutherův překlad Bible. Také česká jednota bratrská brzy rozpoznala důležitost překladu Písma z původních jazyků. Jan Blahoslav přeložil Nový zákon z řečtiny, který vyšel v roce 1564. Když o pět let později zemřel, zanechal po sobě dílo, na kterém pracoval po většinu svého života, Gramatiku českou, která měla být jazykovou příručkou pro překladatele Starého zákona. Bratři vybrali skupinu zbožných a vzdělaných mužů, kteří od roku 1577 začali pracovat na překladu Starého zákona, na revizi Blahoslavova Nového zákona a na výkladových poznámkách. 

Roku 1593 konečně vychází překlad celé Bible v šesti dílech, tzv. Šestidílka. Jedním ze šesti dílů byl revidovaný Blahoslavův Nový zákon, dalším byly také deuterokanonické knihy. V roce 1596 vyšla celá Bible v jednom svazku bez poznámek. V roce 1613 vyšla opět v jednom svazku bez poznámek, tentokrát ve velkém formátu. 

Níže najdete jednotlivé knihy Nového zákona s výkladovými poznámkami. Jsou to velmi hodnotné poznámky, které přes jazykovou náročnost, poslouží k hlubšímu porozumění Božího slova.

Celý Nový zákon (zazipovaný) si můžete stáhnout zde (365 MB).

Přidat komentář