Novoroční obnova v Kristu

Novoroční obnova v Kristu

Doba čtení: 4 minuty

„Když uplynulo osm dní …“ (Lk 2,21), to jest, až bude dovršeno právě sedm dní, sedm věků a nastane osmý, v to zahrnutý den vzkříšení mrtvých, jakmile skončí tento svět, který probíhá v sedmi dnech, „nastal čas k obřízce“, osmého dne po vzkříšení.

Již zde bude obřezán ode všech běd tohoto světa a na věky jsa oslaven, bude v slávě obřezán od každé bídy: od hanebnosti, od mrzkosti a od těžkopádnosti. Neboť ač byl zde těžkopádný, až bude oslaven, promění se v svrchovaně hbitého, takže v okamžení vstoupí na nebesa – není překážka, která by se mohla postavit do cesty oslaveným tělům. Bude obřezán od hanebnosti, neboť nebude nic hanebného u kteréhokoliv svatého, ale všechno se bude na něm každému líbit jak na těle, tak i na duši, vždyť i když jsou zde na zemi nehezcí, tam na věčnosti zkrásnějí. Za druhé bude obřezán od těžkopádnosti, neboť nabude tělesné hbitosti, dále od mdloby, kdo byl silný, též od služebnosti, protože nebude již nikomu ve službě podřízen, leda Bohu, od slabosti a od krátkosti života, neboť již bude živ na věky.

To uvažujíce, nejmilejší, zbavme se zde jako obřízkou svých hříchů, neboť pak nezůstane ani poskvrny jak na duchu, tak na těle. Nikdo nebude těžkopádný či slabý, tam nebude bolest ani slabost. Až se tak jakoby obřízkou očistíme, získáme život věčný. Údělem nám bude pravý opak všeho předešlého: předně krása – každý bude krásnější než slunce, za druhé hbitost, za třetí statečnost, neboť ho nic nezadrží, aby nevešel do království nebeského, nikdo nebude silnější než ty, za čtvrté, svoboda, za páté, rozkoš, za šesté, zdraví a za sedmé, dlouhověkost, neboť to vše budeš mít bez konce. A takové tělesné dary připadnou tomu, kdo zde bude jako obřízkou očištěn od hříchů. V ohledu duchovním pak to bude předně moudrost, že vše poznáš, za druhé, příchylnost, že všichni budou tvými přáteli, za třetí, svornost, protože nikdo nebude proti tobě usilovat o nic jiného a opačného, totiž o nic zlého, za čtvrté, čest, poněvadž tě Bůh poctí přede všemi, za páté, moc, nikdo tě nepřemůže, za šesté, jistota, protože nikomu se nezachce s úspěchem proti tobě něco podnikat, a radost, protože v tom všem se budeš věčně radovat. A na věky se tak povede v duši těm, kdo se očistí ode všech hříchů.

Chceš-li to podniknout, musíš se zároveň se mnou varovati hříchů. Poněvadž však je dnes Nový rok, proto vám do nového roku připomínám onen verš Jeremiášův 4,3: „Zorejte si úhor, nesejte do trní“, tj. do hříchů, očistěte se jako obřízkou před Bohem a odhoďte předkožku ze svých srdcí. Chceš-li však sít, dobré skutky konaje, do trní, děláš marnou věc. A proto dí apoštol Efezským 4,23–24: „Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství.“ Mějte dobrou žádost a přijměte Ježíše. Jaká bude vaše odměna? Zajisté: Dám vám nové léto. Nechť je Ježíš svým bojovníkům nejštědřejším králem, žákům nejlepším učitelem, který vás naučí veškeré pravdě a sdělí vám, jakým způsobem, poznávajíce pravdu, mohli byste si k němu zjednati přístup, nechť je pannám nejkrásnějším a milování nejhodnějším jinochem, vdovám nesmrtelným manželem, kdyby se v duchu obnovily, manželům svědkem, poněvadž potvrzuje jejich manželství, že se oba mají v Kristu snoubit, dále nechť je Ježíš prodavačem kupcům, kteří chtějí koupit milost, království nebeské: dejte hříchy své a dá vám svou milost, dejte dobrou vůli a koupíte Spasitele. Ježíš je nejlepší biskup – dozorce duší, nikoliv vojenského ležení aneb peněz. Ježíš je sluhům nejlaskavějším pánem. Nezatíží tě příliš prací, toliko ti uloží: zanech hříchu a miluj ho (Krista) nade vše. A tak budeš v bezpečí, kamkoliv se obrátíš, buď na moři, nebo na zemi. Ježíš je hříšníkům odpustitel nejochotnější.

Rozdělte se tak o Pána Ježíše, abyste ho nedali za věneček, ale začněte ještě dnes dobře živi být bez hříchů. Připravíme-li se tak my všichni, jistě si zasloužíme v tomto novém roce mít Ježíše Krista ve svém majetku. A tak dnes na začátku roku dobře začněme a skončíme v blaženosti, kterou nám dopřej Ježíš Kristus!

Z kázání na den Obřezání Páně 1. ledna 1411.

Přidat komentář